1. Sztuka i energia

Najpierw byÅ‚y rysunki jaskiniowe jako pierwsze kroki odtworzenia rzeczywistoÅ›ci. Być może nie jesteÅ›my już maÅ‚pami od tamtych czasów .


Poprzez dalszy rozwój czynnoÅ›ci artystycznej wrzyÅ‚ siÄ™ homosapiens jakby w Å›wiadomość jÄ… rozwijajÄ…c.
Sztuka ma myÅ›lÄ™ – zasadniczo okreÅ›lony sÄ™s.

Później zostaÅ‚a sztuka przedstawiona na pÅ‚aszszyźnie
i rozwinię aż do perfekcji.

Sztuka która prezentuje w przestrzeni – w trzech rozmiarach przestrzeni jak rzeźba – rozwinęła siÄ™ również z nieforemnych ksztaÅ‚tów przez doskonaÅ‚ość fizycznÄ… aż do abstrakcji. W koÅ„cu sÄ… te aspekty sztuki wyczerpane. W staraniu siÄ™ o rozwój pozostaje mi tylko zająć siÄ™ czwartym i piÄ…tym wymiarem przesrrzeni.
PaÅ„stwu to nic nie mówi? Ten czwarty i piÄ…ty wymiar przestrzeni?

 
2. Czwarty i piÄ…ty wymiar przestrzeni to ten czasu i energii.


Bez nich nie porusza siÄ™ nic.

Aspekt czasu:

Czas sam jest bez początku i bez końca. Czas przemija.

Nie przewidziane zdarzenia zdarzenia wrzyciu codziennym wydają się niekiedy bez końca, albo jakby nie przemijały.

Lecz także świadomie możemy czas zatrzymać. Mianowicie między przeszłością i przyszłością. A wiąc w teraźniejszości albo w byciu (bytowości).

Także w obrazach i rzeźbach wydaje się czas jakby zamrożonym.

Pewnie ma czas także fizyczny aspekt: jako czas mierzony w godzinach i dniach. Lecz także sęsu pozbawiony jest czas (fizyczny mierzony) oraz bywa nadużyty.

Uważam, iż w momencie bycia jestem rzeczywistosci blizko. Bliżej jak w przyszłości: zaraz będzie, lub w przeszłości: właśnie było.

Uważam, iż byt jest czymÅ› dynamicznym w którego wnÄ™trznoÅ›ci coÅ› siÄ™ dzieje. SiÄ™ zmieniajÄ…ce siÄ™ rekursje.

Aspekt energi:

MyÅ›lÄ™ o problemach emisji CO2, ogrzewania siÄ™ ziemi, braku jakby energii myÅ›lÄ™: sÄ… ludzie chciwi.tak zwani przewódcy w różnychstronach Å›wiata, którzy starajÄ… siÄ™ ludzkość programować: musimy produkować wiÄ™cej energii.

Jednak od milionów lat ziemia oddaje rozwoju życia dostatecznie energii. Oraz: energii nie możemy produkować, energjÄ™ można tylko transformować.

Wniosek: jest w świecie raczej za dużo energii - już od dawna nie chodzi oto, że ziemja za mało energii oddaje.

 

3a. Dlaczego to robiÄ™?

Niech moje prace artystyczne będą rozumiane jako medium. Jako medium między naszą kolektywną, na podstawie abstrakcyjnych naukowych konstrukcji z jednej strony i naszego zaufania w intuitywne siły przyrody z drugiej strony.

Aby nie zatrzymać się na poziomie realistycznego odtwarzania rzeczywistości. Aby nie zatrzymać się .........

Teraźniejszość ... medytacja ... dziÅ‚o boskie... bóg i duch. Odtworzenie prawdy w nastÄ™pnym wymiarze przestrzeni - do tego tematu można powiedzieć: nie jest tak. Można tak wnioskować jak n.p., iż ziemia jest pÅ‚aszczyznÄ…. Wszystko jest zawsze w ruchu. Nic nie zostaje jak jest. PrzesÄ…dzenia wobec innych. Utknąć w myÅ›leniu. Zatrzymać siÄ™ wmyÅ›leniu. Albo przeciwnie: zrobić miejsce naszansÄ™, pozwalaj na zmiany. DynamikÄ™ i zmiany jako wzbogacenie życia. SiÄ™ wciÄ…gnąć w stachu zestalony i ograniczony. EnergiÄ™ przemieniać. Decentralizacja. Zrównoważony rozwój.

Dlatego korzystam z kinetycznej skulptury jako możliwość artystycznej ekspresji oraz konwersacji świadomości i energii.

 

3b. Jak to robiÄ™?

Z bytu powstaje Å›wiadomość. Z nowej Å›wiadomoÅ›ci powstajÄ… idee... z idei powstajÄ… szkice – potem techniczne rysunki w dwuch lub trzech wymiarach przestrzeni... z tego wynikajÄ… modele 1:10 studium wykonalnoÅ›ci. NastÄ™puje budowa (do 10 metrów). MateriaÅ‚y: aluminium, stal nierdzewna, Å‚ożyska, douglasja, modrzew, dÄ…b, wodoodporna sklejka, szkÅ‚o, lustra...PE, oraz inne materiaÅ‚y. Albo na podstawie mianowania.

4. Skutki uboczne

ZwracajÄ…c uwagÄ™ na dane objekty trzeba uwzglÄ™dnić zasadÄ™: spoglÄ…dania z wnÄ™trza duszy na zewnÄ…trz. …..

 

Natomiast

 
G L A U B E - 1 0 4 / + 1 , 2 5 % . . . . . E R F A H R U N G - 1 7 / - 2 , 3 0 % . . . . . V E R T R A U E N - 2 8 / + 1 , 9 8 % . . . . . Z U F R I E D E N H E I T - 5 4 / - 0 , 3 7 % . . . . . I N N E R E - W E R T E - 2 0 4 / + 0 , 8 7 % . . . . . B E W U S S T S E I N - 1 4 / + 1 , 8 2 % . . . . . L I E B E - 1 2 / + 0 , 1 8 % . . . . . S C H Ö P F U N G S N Ä H E - 8 / - 5 , 2 1 % . . . . . I M M A T E R I E L L E - W E R T E - 5 8 / - 3 , 4 7 % . . . . . S E E L E N A F F I N I T Ä T - 6 5 / + 7 , 0 9 % . . . . . D A N K B A R K E I T - 3 2 / + 0 , 7 4 % . . . . . U N E N D L I C H K E I T - 3 7 / - 0 , 4 2 % . . . . . D Y N A M I S C H E - R E K U R S I O N - 2 2 / + 0 , 4 7 % . . . . .